Our Blogs / нашите блогови


Sveti Gjorgji - May 6, 2017


Blog by: Neda Ilievska, Photos by: Zdravka Limbevska, Translated by: Neda Ilievska

Today some of the residents of Besiste visited the monastery Sveti Gjorgji located at Leskata close to Besiste.


click to enlarge -5- Кликни да зголемиш

Свети Ѓорѓи - мај 6, 2017


Блог од: Неда Илиевска, Фотоs од: Здравка Лимбевска, Преведено од: Неда Илиевска

Денес некои од жителите од Бешиште го посетија манастирчето Свети Ѓорѓи што се наоѓа на местото викано Леската во близина на Бешиште.


PREVHOME - ДомаNEXT