Our Blogs / нашите блогови


Tikvush


Blog by: Neda Ilievska, Photos by: Zdravka Limbevska

Tikvush is made in the summer when the sheep are sheared. It is made from dough, milk, eggs and pork meat.

The shepherds gather t one place to shear the sheep and the women bring in the tikvush for lunch.

After they have eaten, one the shepherds gets a bucket (vedro) filled with water and throws it at the rest of them so that it will be a fruitful year.


click to enlarge -29- Кликни да зголемиш

Тиквушот


Блог од: Неда Илиевска, Фотоs од: Здравка Лимбевска

Тиквушот се меси во летото кога се стрижат овците. Е направен од тесто, млеко, јајца и свинско месо.

Овчарите се збираат на едно место и ги стрижат овците а жените им носат тиквуш за ручек.

Одкако ќе се најадат еден од овчарите со ведрото полно со вода ги потурува другите за да имаат бериќетна година.


HOME - ДомаNEXT